Verwondering Vitaliteit Milieu-bewust Grenzen verleggen Innovatie Samen Traject op maat

Verwondering

Kinderen gaan graag op ontdekking. Ze zijn van nature nieuwsgierig en verwonderd. Kinderen gaan de wereld om zich heen onderzoeken en kritisch bevragen, in interactie met elkaar en onder begeleiding. Ze leren goede vragen stellen en probleemoplossend denken. De leerkrachten bieden keuzes aan en stimuleren zo de kinderen om hun groeiproces voor een stuk zelf in handen te nemen. Leerlingen ontwikkelen zich zo tot onderzoekende burgers die op autonome wijze deel uitmaken van de maatschappij.

Vitaliteit

De lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerlingen ligt ons nauw aan het hart. We zorgen voor een aanbod van rust- én bewegingsmomenten en begeleiden de leerlingen in het maken van eigen keuzes rond vitaliteit. Yoga of buiten uitwaaien, het kan allemaal. Het is belangrijk dat de leerlingen over voldoende energie beschikken om het leren mogelijk te maken. Water drinken en gezonde voeding horen daar vanzelfsprekend bij.

Milieu-bewust

Een duurzame toekomst begint met bewuste keuzes. Tangram is een milieuvriendelijke leer- en leefomgeving en de leerlingen zijn hier actief bij betrokken. We stimuleren milieuvriendelijke mobiliteit, gezonde voeding en onderzoeken hoe we de hoeveelheid afval kunnen beperken.

Grenzen verleggen

We treden letterlijk en figuurlijk buiten onze grenzen en laten onze leerlingen stappen zetten in de wereld. We nemen samen met onze leerlingen een actieve rol op in de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door bij te dragen of deel te nemen aan projecten die in de omgeving van de school worden opgestart. Op die manier dagen we hen uit om uit hun comfortzone te stappen en om met een gezonde dosis lef nieuwe dingen te ontdekken.

Innovatie

Vernieuwen is geen doel op zich maar een middel om tot meer leermotivatie en leerrendement te komen. Er is ruimte om out of the box te denken en gelegenheid om vooruit te denken. De leerlingen krijgen tools en vaardigheden aangereikt die ze tot ver buiten de schoolmuren kunnen inzetten. Dergelijke vaardigheden worden opgebouwd, ontwikkeld en actief ingezet vanaf de kleuterjaren. We kijken op een andere manier naar dag- en weekagenda’s en leren actief nadenken over planning en opvolging van het schoolwerk. We bieden via modules leerinhouden aan en gaan er projectmatig mee aan de slag. Innovatie hangt samen met de bereidheid tot reflecteren over wat reeds gebeurt, heeft als basisingesteldheid het nastreven van een doelgerichte organisatie en staat open voor de uitdagingen van de toekomst.

Samen

Samen heeft heel wat betekenissen voor Tangram: samen met jezelf, met je leeftijdsgenoten, met ouderen en jongeren, met de leraren, met ouders, met de buurt en met de wereld rondom ons. We stimuleren het samen leren en leven door te werken in vier units waar we drie geboortejaren samenbrengen. Elk jaar ontstaat er een nieuwe groep waardoor het kind leert een andere rol aan te nemen en te groeien in de eigen ontwikkeling. Binnen de unit creëren we ook een kleinere groep, een veilige haven, een warm nest. Dit is de stamgroep. Samen met het team van coaches leren kinderen met steeds meer veerkracht de wijde wereld ontdekken. De samenwerking met ouders is voor ons een cruciale schakel in het ontwikkelingsproces van de kinderen. Het in dialoog gaan met elkaar over de ontwikkelingskansen van het kind is daarom heel belangrijk. Hierbij vormen de 7 bouwstenen een vertrekpunt, een axioma als het ware. 

Traject op maat

Elk kind beschikt over eigen talenten en ambities. Samen onderzoeken we op welke manier we deze maximaal tot hun recht laten komen. We gaan flexibel om met groepen, planning en infrastructuur. Dit kan leeftijdsdoorbrekend zijn, in grote units, of in een kleinere groep met coach. Deze keuzes staan ten dienste van het groeiproces van de leerlingen en zijn gericht op haalbare doch ambitieuze doelen. De officiële eindtermen zijn voor iedereen gelijk, de manier waarop we er geraken is maatwerk waarbinnen leerkrachten en leerlingen elk hun verantwoordelijkheid dragen. We vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen leerproces (mee) sturen. Het zelfstandig en sociaal kunnen functioneren van kinderen is een voorwaarde om tot leren te komen. Wie start in Tangram met de verwachting “Het lukt niet in de huidige school, in Tangram komt het wel goed” moet soms vaststellen dat dezelfde problemen terug opduiken. Ieder kind heeft recht op ‘zijn’ zorg. Tegelijk aarzelen we niet in gesprek te gaan met de ouders wanneer de zorg de draagkracht overstijgt.